จีน บทที่ 2 : การสังเคราะห์ของ คำศัพท์

老师 lǎoshī : อาจารย์ ครู

同学 tóngxué : นักเรียน เพื่อนร่วมชั้น

men : พหูพจน์

我们 wǒmen เรา

你们 nǐmen : คุณ

他们 tāmen พวกเขา

: นอกจากนี้ เกินไป

qǐng : เชิญ โปรด

zuò : นั่งลง

不客气 bú kèqi คุณ ยินดีต้อนรับ

对不起 duìbùqǐ ขอโทษ

没关系 méi guānxi ก็ไม่มีอะไร ก็ไม่ ได้เรื่อง

← ก่อนหน้า - สรุป - หน้าถัดไป →