Origami ของ ผักตบชวา

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของ ผักตบชวาคือ

Origami ของ ผักตบชวา , ระยะที่ 1

Origami ของ ผักตบชวา , ระยะที่ 2