Origami ของ เต่าทะเล

นี่คือ ขั้นตอน ที่แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการ พับกระดาษ ของ เต่าทะเลคือ

Origami ของ เต่าทะเล

พับกระดาษนี้ถูกออกแบบมาโดย Fumiaki Shingu