Teknikleri cunfa

Kaya sert çizgi

Zhedai cun

Çin resim : Teknik zhedaicun

Fupie cun

Çin resim : Teknik fupiecun

Shuilinqiangtou cun

Çin resim : Teknik shuilinqiangtoucun

Douban cun

Çin resim : Teknik doubancun

Dingtou cun

Çin resim : Teknik dingtoucun