Các loại đá trong hội họa Trung Quốc

Các nét vẽ móc gou
Hội họa Trung Quốc : các nét vẽ móc

các tĩnh mạch cun
Hội họa Trung Quốc : các tĩnh mạch

gradients ran
Hội họa Trung Quốc : gradients

điểm dian
Hội họa Trung Quốc : Điểm