Origami của bát

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của bát :

Origami của bát

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu