Origami của coaster

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của tàu :

Origami của coaster

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu