Origami quần áo túi

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami quần áo túi :

Origami quần áo túi

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu