Origami thuyền

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của tàu:

Origami thuyền

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu