Origami của bò

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của bò :

Origami của bò

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu