Origami của cá sấu

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của cá sấu :

Origami của cá sấu

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu