Origami của cá voi

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của cá voi :

Origami của cá voi

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu