Origami của chim bồ câu

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của chim bồ câu :

Origami của chim bồ câu

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu