Origami của chim sẻ

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của chim sẻ :

Origami của chim sẻ

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu