Origami của con công

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của con công :

Origami của con công

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu