Origami của con chó

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của con chó :

Origami của con chó

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu