Origami của con gà trống

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của gà trống :

Origami của con gà trống

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu