Origami của con hươu cao cổ

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của con hươu cao cổ :

Origami của con hươu cao cổ

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu