Origami của con lạc đà

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của con lạc đà :

Origami của con lạc đà

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu