Origami của con rắn

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của con rắn :

Origami của con rắn

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu