Origami của con thiên nga

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của con thiên nga :

Origami của con thiên nga

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu