Origami của con vẹt

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của con vẹt :

Origami của con vẹt

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu