Origami của dachshund

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của dachshund :

Origami của dachshund

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu