Origami của gấu trúc

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của gấu trúc :

Origami của gấu trúc

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu