Origami của khỉ

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của khỉ :

Origami của khỉ

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu