Origami của khủng long

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của khủng long :

Origami của khủng long

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu