Origami của koala

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của Koala :

Origami của koala

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu