Origami của ngựa

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của con ngựa :

Origami của ngựa

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu