Origami của nuốt

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của nuốt :

Origami của nuốt

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu