Origami của quan vịt

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của quan vịt :

Origami của quan vịt

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu