Origami của sóc bay

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của sóc bay :

Origami của sóc bay

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu