Origami của sư tử

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của sư tử :

Origami của sư tử

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu