Origami của sọc

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của sọc :

Origami của sọc

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu