Origami của tôm

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của tôm :

Origami của tôm

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu