Origami của thằn lằn

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của thằn lằn :

Origami của thằn lằn

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu