Origami cừu

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami cừu :

Origami cừu

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu