Origami nhảy ếch

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami nhảy ếch :

Origami nhảy ếch

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu