Origami của bức thư O

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của bức thư O:

Origami của chữ O

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu