Origami của bức thư E

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của bức thư E:

Origami của thư

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu