Origami của ông già Noel

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của santa Claus:

santa Claus

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu