Origami của cây linh sam

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của cây thông:

Origami của cây linh sam

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu