Origami của cô gái

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của cô gái:

Origami của cô gái

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu