Origami của cậu bé

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của cậu bé:

Origami của cậu bé

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu