Origami của mặt trời

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của ánh nắng mặt trời:

Origami của mặt trời

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu