Origami của ngôi sao vòng hoa

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của sao vòng hoa:

Origami của ngôi sao vòng hoa

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu