Origami của vòng hoa lá

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của vòng hoa lá:

Origami của vòng hoa lá

Origami này được thiết kế bởi Fumiaki Shingu