Origami của hoàng đạo : người đứng đầu leo

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của đầu leo:

Origami của hoàng đạo : người đứng đầu leo