Origami của hoàng đạo : các aquarius

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của aquarius:

Origami của hoàng đạo : các aquarius

Origami của hoàng đạo : các aquarius

Origami của hoàng đạo : các aquarius