Origami của hoàng đạo : các aries , mô hình 2

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của hoàng đạo : các aries , mô hình thứ hai :

Origami của hoàng đạo : các aries

Origami của hoàng đạo : các aries