Origami của hoàng đạo : các virgo , mô hình 2

Sau đây là các giai đoạn khác nhau để đạt được một origami của virgo, Mô hình 2:

Origami của hoàng đạo : các virgo , mô hình 2

Origami của hoàng đạo : các virgo , mô hình 2

Origami của hoàng đạo : các virgo , mô hình 2